Vedtægter

Vedtægter for "Liv i Stubbekøbing" - Købstadslavet for Stubbekøbing og omegn 


  

§ 1. Navn, hjemsted og formål 

 Foreningens navn er Liv i Stubbekøbing, og hjemsted er Stubbekøbing i Guldborgsund Kommune. 

 Liv i Stubbekøbing er en forening uden partipolitisk tilknytning. 

 Foreningens adresse er formandens. 

 Liv i Stubbekøbing formål er: 

 - at være paraplyorganisation, der varetager eller kan være talerør for fælles interesser, for borgere, foreninger og virksomheder i Stubbekøbing og opland. 

 - at skabe trivsel og fremme udvikling, med målet af få 500 flere borgere i området i år 2015. 

 - at gøre Stubbekøbing og opland til et attraktivt sted at befinde sig i - dette skal omfatte alle, som er bosiddende, arbejdende, turist eller gæst i området. 

 Liv i Stubbekøbing er forpligtet til at støtte initiativer, der sigter på en bedre trivsel og en aktiv udvikling med udgangspunkt i medlemmernes og arbejdsgruppernes ønsker og forslag. 

 Liv i Stubbekøbing bestyrelse vurderer de enkelte initiativer, og går i dialog med initiativtagerne om, hvorledes initiativet fremmes bedst muligt. Det aftales samtidig, hvem der udtaler sig til medierne om det specifikke initiativ. 

 Liv i Stubbekøbing er forpligtet til at fremme disse initiativer ved aktivt at formidle kontakt til relevante myndigheder og fonde mv. 

 Liv i Stubbekøbing tegnes udadtil af formanden eller udelukkende af personer udpeget af bestyrelsen. Arbejdsgrupperne kan ikke udtale sig på Liv i Stubbekøbing vegne, men udelukkende som arbejdsgruppe. 

  

§ 2. Medlemsforhold: 

 Som medlemmer kan optages alle personer over 15 år, herunder erhvervsvirksomheder, foreninger, interesseorganisationer, institutioner og beboerrepræsentanter, som er interesserede i at arbejde for opfyldelsen af Liv i Stubbekøbing formål.  

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af navn, telefonnummer, adresse og E-mailadresse. Ved indmeldelsen betales det af generalforsamlingen for året fastsatte kontingent. 

 Bestyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til Stubbekøbing eller nærmeste omegn. 

  

§ 3 Bestyrelse: 

 Liv i Stubbekøbings daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelt presseansvarlig.

Hvis der bliver behov for at ændre bestyrelsesmedlemmernes antal, kan beslutning herom træffes med almindeligt flertal af den ordinære generalforsamling.Bestyrelsen skal dog altid bestå af et ulige antal medlemmer.

Bestyrelsen varetager Liv i Stubbekøbing tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med Liv i Stubbekøbings økonomi og dens forvaltning.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Fra bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som forelægges til godkendelse for bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed udskydes beslutningen til næstfølgende møde. Ved fortsat stemmelighed bortfalder forslaget.

Fra bestyrelsesmødet udføres referat som kan fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendes pr. mail senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde.

 

§ 4 Generalforsamling; 

 Generalforsamlingen er Liv i Stubbekøbings højeste myndighed.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlemskab har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger og selskaber har ligeledes én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal og indvarsles ved annoncering i lokal avis senest 14 dage inden afholdelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom.

Der indkaldes med 16 dages varsel og senest 30 dage efter, forslaget er blevet fremsat.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Drøftelse af visioner

7. Valg af en bestyrelse på 7 personer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 

§ 5 Regnskab og formue: 

Liv i Stubbekøbings regnskabsår følger kalenderåret. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor, som ikke samtidigt kan være bestyrelsesmedlem. 

Kassereren fører regnskab over samtlige Liv i Stubbekøbingsindtægter og udgifter og udarbejder årsregnskab. 

 

Liv i Stubbekøbing midler udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal anbringes på betryggende vis i et pengeinstitut. 

 

Kontingent er sat til 100 kr. pr. husstand og 200 kr. for foreninger og virksomheder. Foreninger og virksomheder har kun en stemme ved generalforsamlingen. 

  

§ 6 Tegning og hæftelse: 

Liv i Stubbekøbing forpligtes udadtil i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. 

Medlemmer har ingen andel i Liv i Stubbekøbing formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for Liv i Stubbekøbing gæld eller underskud. 

Alene efter beslutning af generalforsamlingen kan Liv i Stubbekøbing påtage sig gældforpligtelse eller erhverve/afhænde væsentlige aktiver, herunder fast ejendom. 

Beslutning herom skal træffes med kvalificeret flertal som ved vedtægtsændringer (2/3). 

 

§ 7 Vedtægtsændringer: 

 

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af Liv i Stubbekøbing medlemmer skal være deltagere i generalforsamlingen. 

 Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer har vedtaget ændringsforslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter beslutningen. Den ekstraordinære generalforsamling kan herefter endelig vedtage ændringen ved almindelig stemmeflerhed. 

  

§ 8 Opløsning: 

Beslutning om opløsning af Liv i Stubbekøbing kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. 

Ved opløsning overdrages Liv i Stubbekøbings eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning til en eller flere foreninger i Stubbekøbing eller nærmeste omegn. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. oktober 2007, samt ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2012