For Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 2023 af:

 

 

Formand:

Anders Bondo

Stangerupvej 26

4850 Stubbekøbing. 

Tlf.: 24 88 94 02

Mail: formand@stubbekoebing.dk

 

Næstformand:

Casper Schneidereit

Østre Alle 35, 2

4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 53 33 53 53

Mail: schneidereit.mail@gmail.com

 

Kasserer:

Birgit Belling

Kløvervænget 17

4850 Stubbekøbing

Tlf.: 54 44 11 84 eller 51 50 24 85 

Mail: bellingmk@mail.dk 

 

Sekretær:

Torben Winkler

Gl. Landevej 8

4850 Stubbekøbing 

Tlf.: 93 86 22 01

Mail: twinkler340@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: 

Preben Jensen

Lundeskolevej 8

4850 Stubbekøbing

Tlf.: 60 15 30 35

Mail: prj@live.dk

Vedtægter for "Liv i Stubbekøbing" 

- Købstadslauget for Stubbekøbing og omegn

 

 

§ 1. Navn, hjemsted og formål:

Foreningens navn er Liv i Stubbekøbing, og hjemsted er Stubbekøbing i Guldborgsund Kommune.

Liv i Stubbekøbing er en forening uden partipolitisk tilknytning.

Foreningens adresse er formandens.

Liv i Stubbekøbings formål er:

- at være paraplyorganisation, der varetager eller kan være talerør for fælles interesser, for borgere, foreninger og virksomheder i Stubbekøbing og opland.

- at medvirke til at gøre Stubbekøbing og opland til et attraktivt sted at bo og/eller besøge.

- at virke som bindeled mellem lokalområdet og kommunen.

Liv i Stubbekøbing arbejder for initiativer, der sigter på at skabe en bedre trivsel og en aktiv udvikling med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og forslag.

Bestyrelsen vurderer de enkelte initiativer og går i dialog med initiativtagerne om, hvorledes initiativet fremmes bedst muligt. Det aftales samtidig, hvem der udtaler sig til medierne om det specifikke initiativ.

Liv i Stubbekøbing søger at fremme disse initiativer ved, hvor det er muligt, aktivt at formidle kontakt til relevante myndigheder og fonde mv.

Liv i Stubbekøbing tegnes udadtil af formanden eller udelukkende af personer udpeget af bestyrelsen. Arbejdsgrupperne kan ikke udtale sig på Liv i Stubbekøbing vegne, men udelukkende som arbejdsgruppe.

 

 

§ 2. Medlemsforhold:

Som medlemmer kan optages alle personer over 15 år, herunder erhvervsvirksomheder, foreninger, interesseorganisationer, institutioner og beboerrepræsentanter, som er interesserede i at arbejde for opfyldelsen af Liv i Stubbekøbing formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af navn, telefonnummer, adresse og E-mailadresse. Ved indmeldelsen betales det af generalforsamlingen for året fastsatte kontingent.

Bestyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til Stubbekøbing eller nærmeste omegn.

 

§ 3 Bestyrelse:
 

Liv i Stubbekøbings daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelt presseansvarlig. 

Bestyrelsen varetager Liv i Stubbekøbings tarv.

Bestyrelsen forvalter foreningens økonomi og formue.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Fra bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som forelægges til godkendelse for bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede.

Ved stemmelighed udskydes beslutningen til næstfølgende møde.

Bestyrelsen vælger repræsentanter til de udvalg og bestyrelser, som det er relevant for Liv i Stubbekøbing at være repræsenteret i.

 

§ 4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er Liv i Stubbekøbings højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlemskab har én stemme.

Indmeldte foreninger, virksomheder og selskaber har ligeledes én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indvarsles ved annoncering via mail udsendt til medlemmerne, samt i lokal avis senest 14 dage inden afholdelsen.

- Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

- Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom.

- Der indkaldes med 14 dages varsel og senest 4 uger efter, forslaget er blevet fremsat.

(Fortsættes)

(fortsat)

- På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Drøftelse af visioner

7. Valg af en bestyrelse på 5 eller 7 personer samt 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

- Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år

- Revisor og suppleanter vælges for 1 år

 

 

§ 5 Regnskab og formue:

- Liv i Stubbekøbings regnskabsår følger kalenderåret.

- Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor, som ikke samtidigt kan være bestyrelsesmedlem.

- Kassereren fører regnskab over samtlige Liv i Stubbekøbingsindtægter og udgifter og udarbejder årsregnskab.

- Liv i Stubbekøbings midler udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal anbringes på betryggende vis i et pengeinstitut.

- Foreninger og virksomheder har kun en stemme ved generalforsamlingen.

 

§ 6 Tegning og hæftelse:

 - Liv i Stubbekøbing forpligtes udadtil i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

- Medlemmer har ingen andel i Liv i Stubbekøbings formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for Liv i Stubbekøbings gæld eller underskud.

- Alene efter beslutning af generalforsamlingen kan Liv i Stubbekøbing påtage sig gældforpligtelse eller erhverve/afhænde væsentlige aktiver, herunder fast ejendom. 

 

 

§ 7 Vedtægtsændringer:

Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af Liv i Stubbekøbings medlemmer skal være deltagere i generalforsamlingen.

- Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer har vedtaget ændringsforslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter beslutningen. Den ekstraordinære generalforsamling kan herefter endelig vedtage ændringen ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 8 Opløsning:

- Beslutning om opløsning af Liv i Stubbekøbing kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

- Ved opløsning overdrages Liv i Stubbekøbings eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning til en eller flere foreninger i Stubbekøbing eller nærmeste omegn.

----

Vedtægterne er senest revideret i 2019.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. oktober 2007, samt ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2012, den ekstraordinære generalforsamling d. 11. april 2017, og den ekstraordinære generalforsamling d. 2. april 2019.