Onsdag d. 3. maj 2017

Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)

Afholdt hos Anne-Marie, Stubbekøbing

Tilstede: Anne-Marie Wesselhoff (AMW), Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ), Birgit Hansen (BIH),

Bjarne Ejby Bel (BEL), Jørgen Sulkjær (JS), Pia Bro Christensen (PBC), Conni Nis-Hansen (CNH)

Afbud fra: Birgit Belling (BB)
 

1. Godkendelse af referat fra d. 11. april 2017

Referatet godkendt.

2. Opfølgning på referat. 
Fremover lægges referatet på hjemmesiden. Vedtægter på hjemmesiden skal opdateres

3. Siden sidst

- Generalforsamling i Kulturelt samråd blev afholdt i Horbelev kulturgård d. 24. april 2017.

Bestyrelsen konstituerede sig med BEJ som ny formand og BIH som næstformand.

Ved Generalforsamlingen blev fremvist film omkring tilblivelsen af NØF (Nordøstfalsters Fremtidsforening), og der var optræden ved Horbelevkoret.

- Musikpris udstedt af kulturelt samråd og prisvinderen kommer dermed til at repræsentere Guldborgsund ved Danmarks Dejligst festivalen på Middelaldercentret d. 27. maj 2017.

- BIH repræsenterer LIS i LF turistforeninger. DHJ er med-repræsentant

- Der har været afholdt opstartende møde i gruppen for Sociale Medier i Stubbekøbing.

Deltagere: AMW, BB, CNH fra LIS, samt Dorte Krøll (DK) og Anne-Mette Breiting (AMB).

Afbud fra DHJ

DK er Web-master og AMW og AMB er web-redaktører. Alle opslag sendes til AMW og AMB, som ajourfører hjemmesiden Stubbekoebing.dk i fællesskab. AMB og DHJ ajourfører henholdsvis facebook siderne ”4850 Stubbekøbing- vi hjælper hinanden” og ”Liv i Stubbekøbing”

Næste møde er d. 10. august 2017, kl. 18.30 hos BB, hvor der er fokus på, at foreningernes informationer opdateres inden sæsonstart.

- Motorcykelmuseet har efterlyst frivillige blandt medlemmer af LIS, til dækning af få åbningsvagter Der er stadig mulighed for at bidrage – og det opfordres kraftigt, at medlemmer fra LIS bakker op omkring driften af Motorcykelmuseet.

- Brun turismeskilt ved motorvejen: Motorcykelmuseet har søgt om skilt i sydgående retning og Krokodille Zoo har søgt om skilte i både syd- og nordgående retning. Afgørelsen er udsat til juni. Der er sædvanligvis kun én attraktion pr. skilt.

- PBC orienterede om, at arrangementet ”Havnens dag” og ”Vild med vand” har møde med John Brædder. AMW deltager

- Der er udvalgt attraktioner til Guldborgsunds Kulturkanon. Stubbekøbing er repræsenteret ved færgen Ida, men desværre ikke motorcykelmuset. Det er muligt, at motorcykelmuseet kommer med som en generel præsentation.

4. Planlægning af bymøde/borgermøde

Salen i biblioteket er reserveret fra kl. 18, hvor bestyrelsen mødes. Mødet starter kl. 19.00

AMW henter nøgle på bibliotek. AMW koordinerer med Casper Henriksen (CH)
Områdefornyelsen,

at der er projektor og computer til rådighed. BB varetager indkøb af øl og vand.

Tre temaer: Bademiljøet (områdefornyelsen), Rådhuset og Pavillonen.

Der søges etableret 2 interessegrupper, som kan være undergrupper til LIS, og som kan komme med indspark til anvendelse. LIS kan, som formel etableret forening, fungere som paraply for interesseområderne.

Brugen af rådhuset.

Pt. Koordinerer Casper (CH), områdefornyelsen, brugen af rådhuset.

Der søges etableret en brugergruppe som kan være sparringspartner i forhold til kommunen vedr. anvendelse og fordeling af lokaler i rådhuset. Der kan tages udgangspunkt i de interessenter, som allerede bruger rådhuset.

Bademiljøet

Casper Henriksen (CH), Områdefornyelsen og Jørgen Hansen, medlem af Fritidsområdegruppen giver oplæg med fokus på badebro/badeområde.

Der er behov for, at der bliver etableret en gruppe med fokus på bademiljøet, herunder badebroen, og som kan komme med indspil til, hvordan bademiljøet kan udvikles og forbedres.

Realdania er muligvis interesseret i at støtte havne/badebro.

Gruppen kan etableres under den eksisterende gruppe ”Fritidsområdet” under områdefornyelsen.

PBC undersøger, om der er interessenter fra områdefornyelsens fritidsområdegruppe, som kan indgå i oplæg og/eller være tovholder for interessegruppen.

Pavillonen

CNH varetager et oplæg om pavillonens historie, mulige brug og fremtidssikring

5. Planlægning af kommende møder

Afvikling af møder fortsætter som hidtil hos skiftende bestyrelsesmedlemmer.
Med tiden 
kan det vurderes, om der skal være et fast mødested

6. Evt.

BEL kommer med udkast til ny informationsfolder om LIS

BIH opdaterer kontaktliste for bestyrelsen.

Referent: Conni Nis-Hansen

 

Stubbekøbing d. 28. marts 2017. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

tirsdag d. 11. april kl. 18.45. 
Generalforsamlingen holdes på LivogJob, Hans Egedesvej 5, Stubbekøbing 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Anden afstemning af vedtægtsændring. 

 

På den ordinære generalforsamling var der over 2/3 af de afgivne stemmer, der vedtog forslag til vedtægtsændring. Men da under halvdelens af Liv i Stubbekøbings medlemmer var mødt frem, skal forslaget endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Her kræves der, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer skal stemme for. 

Forlaget lyder: 

Bestyrelsen vælger repræsentanter til de udvalg og bestyrelser, som det er relevant for Liv i Stubbekøbing at være repræsenteret i og herunder Motorcykelmuseet, hvis vedtægter siger, at Liv i Stubbekøbing udpeger ét bestyrelsesmedlem. 

Begrundelsen for forslaget er, at vi i forvejen allerede gør det, men at vi også vedtægtsmæssigt bakker op om den nye konstruktion på Motorcykelmuseet, da den er med til at give Liv i Stubbekøbing. 

 

På vegne af 

Anne-Marie Wesselhoff 

Formand


 

Den 14. marts 2016
Noter fra Generalforsamling i Liv i Stubbekøbing

Formanden bød velkommen og opfordrede interesserede blandt deltagerne til at stille op til bestyrelsen også selvom de bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år genopstiller.

Bestyrelsens nuværende medlemmer og suppleanter blev introduceret.

Der var godt 30 deltagere

1. Valg af dirigent

Peter Wulff blev valgt og konstaterede at GF er lovligt indvarslet

2. Formandens beretning

Der henvises til den udsendte og omdelte beretning som Jørgen Sulkjær gennemgik, supplerede og motiverede, herunder specielt de to ”store ting”, - MC-museet og Områdefornyelsen.

Listen over bestyrelsens ”hverv” er ufuldstændig og vil blive suppleret bl.a. sidder Bjarne Ejby i Kulturelt Samråd og Pia Bro Christensen i LAG Lolland Falster.

Det er vigtigt at Områdefornyelsen får et samlet udtryk

Spørgsmål:

Træer eller roser på Rosenvængets Allé

Er det en gartner der har beskåret lindetræerne i Vestergade? De er beskåret som pil! Spørger: Gitte Krogh

Beretningen blev godkendt.

Øvrige drøftelser under visioner

3. Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Birgith Suhr Belling gennemgik det omdelte regnskab.
142 husstande som medlemmer, 38 virksomheder og foreninger – pæn fremgang i forhold til sidste år på ca 25%. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastsættes uændret i 2016

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

6. Drøftelse af MC-museet

Hvordan vil Liv i Stubbekøbing involveres i en fremtidig drift af museet?

Birgit Hansen indledte drøftelsen med et kort oplæg om igangværende arbejde med at lave en Udviklingsplan for MC museet 2016-2020, initiativer og faser. MC-museet skal være selvejende i 2017

Bjarne Ejby gav et kort oplæg om, i hvilke retninger man kunne tænke udviklingen, hvordan kan man gøre det bedre/ sjovere at være med/frivillig på det fremtidige MC-museum? Bl.a. med udgangspunkt i resultaterne fra LIS´s spørgeskemaundersøgelse på FaceBook om sport og kultur,

Hvordan får vi de unge med? Kan også medvirke til styrket bosætning.

Det er vigtigt at der kommer flere med i arbejdet og visionen er et nyt og større sted på havnen med bedre faciliteter.

Jørgen Sulkjær oplyste at der efter mødet på skolen har meldt sig foreløbig ca. 20 frivillige.

Kommunens konsulenter lægger op til, at der skal være lokale som tager ansvar. En fremtidig bestyrelse for den selvejende institution kunne bestå af 2 indstillet af LIS, 2 af venneforeningen, 1 fra Liv og Job og 1 fra kommunen. Mener GF at det er noget LIS skal gå ind i?

Hvis vi ikke kan finde ud af noget her i Stbk så skal samlingen iflg. testamentet køres på teknisk museum.

Der søges efter en eller to timlønnede til en del af åbningen af museet i år – opslag på vej. Der bliver mere opsyn end hidtil.

Henrik Andersen foreslår fælles arbejdsdage for de frivillige…

Venneforeningen er i gang med små ændringer (cafe og børnehjørne) i 2016

Kursus for frivillige i Stubbekøbing i 2016, - der kommer program i løbet af foråret

GF bakker op om at LIS indstiller to til den fremtidige bestyrelse for en selvejende MCmuseumsinstitution.

7. Drøftelse af visioner

Inspiration om Vild med Vand-projektet v/ Henrik Andersen

29. maj plus Havnens Dag i løbet af sommeren. Vil åbne op for vores havn og vores vand, - Alle der kan byde ind med aktiviteter er velkomne!

- Områdefornyelsen

Jørgen ridsede status og hovedlinjer op

Henrik Andersen fortalte om initiativerne, som er på vej på havnen (cyklistfaciliteter, oprydning udekøkken m.v.)

Vejledningen om støtte til mindre initiativer findes på kommunens hjemmeside.

Lars Erdtmann mener den pulje er er dårlig ide.

- Birgit Hansen gør opmærksom på, at det kan betale sig at henvende sig til kommunen om reparationer m.v., - de er flinke til at reagere.

8. Valg til bestyrelsen

Genvalg.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

Genvalg til Lars Erdtmann og Hans Devantier

10. Eventuelt

- Peter Brings bad om ordet – vedr. Områdefornyelsen og erindrede om, at det er borgerne

der bestemmer, kommunen glade for samarbejdet med LIS.

- Husk kommunen betaler stadig husleje vand og el til MC-museet.

- Kommunen bakker op om Vild med Vand-projektet.

- Det var en fejl at man ikke spurgte i Stubbekøbing om skolestrukturændringerne.

- Der er gang i andre initiativer på havnen lige nu.

- Der sker meget i Stubbekøbing lige nu, LIS har været med til at skabe en positiv ånd i byen og i samarbejdet

- Send mail til Peter Brings hvis der er noget der skal videre i kommunen

Skal der være en infotavle ved indgangen til STBK? Det drøftes lige nu! Der er ikke enighed!

(Hvem drøfter det? Ref.)
- Der sker rigtig meget i Stubbekøbing

- Birgit Belling påpegede behovet for en kalender, så vi kan koordinere aktiviteterne bedre,

månedsbrev til medlemmerne

- Lars E - borgerforeningerne skal være høringsberettigede i Guldborgsund Kommune

Peter Brings er enig, men der er udfordringer – ikke i Stubbekøbing – men i andre områder

fungerer det dårligt p.g.a. personproblemer

- Bjørn Nielsen fra den grønne arbejdsgruppe sagde at borgmesteren reagerede hurtigt da

kirsebærtræerne ved hestevandingen var blevet fældet

- Ros til Dortes FaceBook-arbejde. GF klapper!

- Jørgen Sulkjær fortalte at Strange er koordinator for DN´s Gør Danmark Rent-kampagne som løber af stabelen d. 17. april sammen med REFA. Der kommer infoplakater ud i byen plus en mail til medlemmerne

- 30. marts er der møde på skolen om den beslutning kommunen har truffet om fælles ledelse af skole, SFO og børnehave

- Det er fint nok at der sker noget når man kontakter borgmesteren, men vi vil helst have den direkte kontakt ind i forvaltningen

- Der kan forventes en anden løsning med de områder kommunen tilsåede (græs igen, passes af beboerforeninger o. lign.)
 

Forsamlingen klapper af LIS

Jørgen Sulkjær sluttede med et ”Tak for i Aften”!

PBC 170316

 

  

 

 

 

 

Stubbekøbing den 9. september 2016.
Kære medlem af Liv i Stubbekøbing

I august mødtes bestyrelsen til det første møde efter sommerferien.


Hovedpunktet på mødet var besøg af Guldborgsund Kommunes bredbåndskonsulent, Niels Kjærgaard, hvor vi talte om muligheden for opgradering til et hurtigere internet i vores område. Først fortalte Niels om de forskellige muligheder, og derefter havde vi drøftelse af emnet.

Liv i Stubbekøbing er også forening for omegnen af Stubbekøbing. I bestyrelsen har vi derfor flere gange skrevet om internet i vores nyhedsbreve, men vi har ikke fået nogen respons på det, så derfor har vi ikke foretaget os noget. Vi har hidtil tolket det på den måde, at folk har været tilfredse med den internet hastighed, som de har via fællesantenne, telefonselskab eller af andre kanaler.

Hvis vi har tolket det forkert, er det nødvendigt, at der er en del, der henvender sig til bestyrelsen om det, så vi kan få et overblik. Og så må vi derefter vurdere, om der er basis for et borgermøde om det. Men skal der f.eks. etableres fibernet, så kræver det dels, at oplandet til Stubbekøbing selv kommer i arbejdstøjet, ligesom en del borgere skal være villige til at skifte fra deres nuværende leverandør til en ny. Henvendelser herom kan ske til undertegnede på formand@livistubbekoebing.dk.
 

Vi glædede os også over, at Sct. Hans festen gik godt, og at vores ønsker til arrangementet var blevet efterlevet, så vores tilskud, var på sin plads.

Ellers brugte vi tid på at blive opdateret på Områdefornyelsen. Kommunen vil placere en fast medarbejder (Kasper) én dag om ugen på det gamle rådhus i Stubbekøbing, så vi alle kan få lettere adgang til områdefornyelsen. Hvilken dag det bliver, ved vi endnu ikke. Men godt at der nu sker noget synligt omkring områdefornyelsen.
 

Motorcykelmuseet har haft en god sæson med en god omsætning. I løbet af efteråret bliver bestyrelsen til den nye institution udpeget, så den er klar til at drive museet pr. 1. januar. Som det ser ud i udkastet til vedtægter, skal Liv i Stubbekøbing udpege ét medlem af bestyrelsen. Har I forslag til hvem vi skal udpege, hører vi gerne om det, da det er vigtigt, at den nye bestyrelse får en bred og slagkraftig sammensætning.
 

Med venlig hilsen

Jørgen Sulkjær, formand

formand@livistubbekoebing.dk

tlf. 3073 5600